Mandje ({{totalCartItems}}) Hulp Nodig? Menu

Item is toegevoegd aan uw winkelwagen

Spotlight
Ontspanning
Geschenkkaarten
Online betaalkaarten
Mobiel herladen
Al onze producten

VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 1. Op alle aankopen van derden (“ de Koper”) bij beCHARGE zijn de onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Bij het bestellen bij beCHARGE, accepteert de Koper automatisch deze Voorwaarden.
 3. Als de een of verschillende van de clausules van deze Voorwaarden gewijzigd worden of geannuleerd, impliceert dit niet dat de andere beschikkingen niet meer  geldend zullen blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

 1. De prijzen van alle aanbiedingen van beCHARGE zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod.
 2. Bestellingen geschieden door middel van het door de Koper invullen van een online bestelformulier. De bestelling houdt een voor de Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer de betaling beCHARGE heeft bereikt.
 3. De minimum leeftijd van een persoon die een bestelling of betaling wil doen bij beCHARGE, is de minimale leeftijd voorgeschreven door de wet van het land van deze persoon. In voorgaand geval, indien de persoon toch minderjarig is, wordt er vereist dat een bevoegd volwassene deze bestelling of betaling geschreven bevestigd.
 4. De beschrijvingen en specificaties van de (opwaardeer)codes zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product.

Artikel 3. Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW.

Artikel 4. Levering en overmacht

 1. De levering geschiedt door toezending van de (opwaardeer)code aan het door de Koper opgegeven e-mailadres.
 2. beCHARGE kan de verkoop op elk moment stopzetten als het bestelde product (tijdelijk) niet beschikbaar is, tenzij de koper ermee instemt om een vergelijkbaar product,  zowel op het niveau van de prijs als van de kwaliteit, te ontvangen.

Artikel 5. Betaling, opschorting en verrekening

 1. Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door de Koper geïndiceerd bij de bestelling.
 2. beCHARGE heeft geen enkele verplichting, als de Koper de betaling van de bestelling niet nakomt.
 3. Bij internationale opwaarderingen dient de klant het nummer op te geven dat hij wenst op te waarderen. Opgelet: beCHARGE betaalt de klant niet terug indien deze een verkeerd nummer heeft ingevoerd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door beCHARGE geleverde producten gaat pas over op het moment dat de Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan beCHARGE verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op de Koper.
 3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door de Koper is niet toegestaan zolang de Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beCHARGE.

Artikel 7. Garantie

 1. De Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Koper beCHARGE daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. De Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij de verkoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld. In het geval van een terugbetaling, verleent beCHARGE zichzelf het recht bijkomende informatie te vragen aan de consument (bv. kopie van zijn identiteitskaart, kopie van zijn kredietkaart, verblijfsbewijs, bankrekeningnummer, etc.). Elke terugbetaling zal binnen 14 dagen na de aanvaarding van beCHARGE uitgevoerd worden.
 2. De garanties die door beCHARGE worden gegeven, zijn altijd en alleen deze van de fabrikant of dienstverlener.

Artikel 8. Overmacht

 1. beCHARGE kan, op elk moment, na schriftelijke mededeling aan de koper, de bestelling opschorten of ontbinden,  zonder dat beCHARGE enkele schadevergoeding moet betalen, tenzij de criteria van rechtvaardigheid overtreden worden.

Artikel 9. Klachtenregeling en terugbetalingen

 1. In het geval van een geschil dient de consument eerst contact op te nemen met beCHARGE, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. beCHARGE zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Om dit te doen, is het mogelijk dat beCHARGE meer informatie aan de klant vraagt ( zoals een kopie van de identiteitskaart of van de kredietkaart). Wanneer het beCHARGE niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen, zal de consument hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.
 2. beCHARGE betaalt geen aankopen die ouder zijn dan 1 maand, noch transactiekosten of eventuele gebruikskosten van betaalmethoden zoals bv Paypal terug. Er kan geen terugbetaling of ruil worden aangevraagd voor e-money producten of prepaid creditcards.
 3. In het geval van een terugbetaling, verleent beCHARGE zichzelf het recht bijkomende informatie te vragen aan de consument (bv. kopie van zijn identiteitskaart, kopie van zijn kredietkaart, verblijfsbewijs, bankrekeningnummer, etc.). Elke terugbetaling zal binnen 14 dagen na de aanvaarding van beCHARGE uitgevoerd worden.
 4. In het geval van een terugbetaling zal beCHARGE de volgende alternatieven voorstellen, nadat is geverifieerd dat het artikel niet is gebruikt:

  beCHARGE was niet in staat om het gekochte product te leveren om redenen buiten haar controle.
  In dit geval zal beCHARGE 2 alternatieven aanbieden:
  - ofwel stelt beCHARGE een beCHARGE Cadeaubon ter beschikking voor hetzelfde bedrag, in te wisselen in de hele catalogus van de website.
  De code, die onmiddellijk kan worden gebruikt, wordt per e-mail verstuurd zodra de klant zijn/haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  - ofwel betaalt beCHARGE het volledige bedrag van het gekochte product terug.

  De koper maakte een fout tijdens de transactie en wil de bestelling annuleren.
  Hoewel het herroepingsrecht niet van toepassing is op de aankoop van voorafbetaalde producten, kan beCHARGE in dit geval beslissen om, afhankelijk van het geval, 2 oplossingen aan te bieden:
  - ofwel betaalt beCHARGE het volledige bedrag van de waarde van het gekochte product terug in de vorm van een beCHARGE Cadeaubon, die kan worden ingewisseld voor alle producten in de beCHARGE catalogus.
  De code wordt onmiddellijk per e-mail verstuurd na schriftelijke toestemming van de klant.
  - ofwel zal beCHARGE het bedrag van het gekochte product terugbetalen verminderd met 5% voor de transactiekosten en kosten voor het gebruik van de betaalmethode die beCHARGE heeft moeten dragen (zoals de kosten van Visa, MasterCard, enz.).

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schade

 1. Bij internationale opwaarderingen dient de klant het nummer op te geven dat hij wenst te herladen. Opgelet: beCHARGE betaalt de klant niet terug indien deze een verkeerd nummer heeft ingevoerd. Indien er zich een technisch probleem heeft voorgedaan te wijten aan beCHARGE, wordt de klant terugbetaald.
  Bij internationale opwaarderingen kan het gebeuren dat de operator van het land van de op te waarderen prepaid kaart, technische problemen vertoont op het moment dat de klant zijn aankoop doet, waardoor de opwaardering niet direct heeft kunnen plaatsvinden. In dit geval, neemt beCHARGE contact op met de klant en de operator om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen zodat de opwaardering lukt.

Artikel 11. Privacy

 1. beCHARGE behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door de Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door beCHARGE gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van beCHARGE noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 12. Facturatie

 1. De btw op geschenkkaarten, codes voor apps, monetaire porducten en telecomcodes is niet inbegrepen in de belastinggrondslag.
 2. Onder circulaire 2018-C-127.
 3. Bij een aankoop onder de €100 wordt geen factuur opgemaakt.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. beCHARGE is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 2. Op alle overeenkomsten met beCHARGE en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
 3. Bij problemen, kan beCHARGE steeds gecontacteerd worden tijdens de kantooruren op het nummer +32 2 899 28 29.
 4. Voor geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Brussel bevoegd
Wat is een PWA? Een Progressive Web App die is gebouwd als een website, maar zich gedraagt als een applicatie. Na installatie verschijnt er een pictogram met het beCHARGE-logo op uw startscherm. Het enige wat u hoeft te doen is klikken en genieten van onze vele producten.